Polityka prywatności


Justyna Zjawińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JUSTYNA ZJAWIŃSKA „SANTINI", z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań o numerze NIP: 5821330379 oraz REGON: 300757490 wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem platformy B2B jest właściciel sklepu.
2. Działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
4. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
5. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem platformy oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.
6. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
8. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
9. Administrator przekazuje zebrane dane Użytkownika, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.
10. Administrator pobiera dane osobowe w postaci imienia oraz adresu e-mail w przypadku kierowania do niego zapytań poprzez formularz kontaktowy. Na podane dane kontaktowe udzielana jest odpowiedź na nadesłane zapytanie.
11. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:
a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego
c) obsługi procesu rejestracji konta Klienta, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie.
12. Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/Adres/Kod pocztowy/Miasto/E-mail/Telefon/Kraj/Województwo/Firma/NIP.
13. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień
Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: biuro@santini.com.pl bądź też listownie na adres Sprzedawcy:

Santini
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

Polityka cookies

1. Platforma B2B wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z platformy przez Użytkownika.
2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
5. Platforma B2B zbiera pliki cookies:
a) stałe;
b) analityczne;
c) zewnętrzne.
6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:
a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani
b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania
d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie wpisywać loginu i hasła
e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej przez użytkownika
g) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości
7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania
b) czas wysłania odpowiedzi
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]
f) informacje o przeglądarce Użytkownika
g) informacje o adresie IP
8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: biuro@santini.com.pl lub poprzez numer telefonu: 61 654 36 36 lub 601 711 755.
3. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój platformy mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.
5. Wszelkie materiały a w szczególności elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w serwisie na stronie internetowej http://https://b2b.santini.com.pl// stanowią przedmiot praw wyłącznych sklepu lub podmiotów współpracujących ze sklepem. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
6. W przypadku naruszenia, o którym mowa w pkt 5 powyżej zostaną zastosowane odpowiednie kroki prawne, adekwatne do zastosowanego naruszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w życie.
8. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.
9
. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 31 marca 2019 roku.

© SolEx B2B